Košík0 Kč

Obchodní podmínky

Provozovatel: 2M servis s.r.o.®, Nad Nádražím 323, 40323 Velké Březno

Níže uvedený text je chráněn autorským právem.

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran a platí pro nákup v internetovém obchodě www.prirodniobklady.cz provozovaném společností 2M servis s.r.o., Nad Nádražím 323, 403 23 Velké Březno, IČ: 250 42 271, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14455, e-mail: info@2mservis.com, tel.: +420 739 416 241, fax.: +420 475 228 146, (dále jako „prodávající“) a kupujícím, jakožto spotřebitelem (dále jako „kupující“). Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění).

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím písemným potvrzením ve formě kupní smlouvy prodávajícím. Uzavřená kupní smlouva obsahuje zejména následující položky – jméno, příjmení a adresu kupujícího, vybrané zboží nebo služby, včetně množství, zvolený způsob dodání zboží, cenu, vč. nákladů na dodání a příp. dalších poplatků a platební podmínky. Předmětem kupní smlouvy jsou jen položky uvedené v kupní smlouvě. Obdržení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) zašle prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo zaslat kupní smlouvu kupujícímu ve výjimečných případech i později. O této skutečnosti bude kupující informován v potvrzení o přijetí objednávky. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonem stanovených důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a jejich znění je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím a v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy kupující neuhradil celou kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě, vč. souvisejících plateb a poplatků, a neučinil tak ani po opakované výzvě prodávajícím. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s porušením smlouvy kupujícím a na náhradu škody.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží naplňuje ustanovení o darovací smlouvě, a jako na takové je na ně pohlíženo, včetně dalších, s darováním souvisejících předpisů (např. zákon o dani z příjmu).

Změna kupní smlouvy je možná pouze písemným souhlasem obou smluvních stran.

Dodání zboží

Dodání objednaného zboží nebo poskytnutí služby se uskuteční v rámci dodací lhůty, kterou uvedl prodávající v kupní smlouvě kupujícímu. Dodací lhůta začne plynout dnem následujícím po zaslání kupní smlouvy kupujícímu. V případě platby bezhotovostním převodem začíná dodací lhůta plynout den po dni připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. Zvolil-li kupující uhrazení kupní ceny bankovním převodem, jsou mu, spolu s kupní smlouvou, zaslány údaje k provedení bezhotovostní platby s účtem prodávajícího. Při koupi vícero druhů zboží s odlišnou dodací lhůtou platí nejdelší dodací lhůta, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Způsob doručení zboží si určuje kupující. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jako osobní odběr, nese riziko a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy kupující.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat úhradu za uskutečněné dodání zboží ve výši dohodnuté v kupní smlouvě a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platného ceníku dodání zboží uvedeného níže.

Zboží dodávané na dodací adresu kupujícího je obvykle dodáváno k prvním uzamykatelným dveřím.

Prodávající je oprávněn provádět částečné dodávky. Každá část dodávky platí jako samostatný obchod a může být pro tento případ vydána zvláštní faktura.

Při převzetí zboží od přepravce/doručovatelské služby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci/doručovatelské službě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo silného porušení obalu zásilky jiným způsobem, nemusí kupující zásilku od přepravce/doručovatelské služby převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky nemusí být brán zřetel. V případě porušení zboží uvnitř zásilky, která nebyla z vnějšku viditelně poškozena, bude reklamace řešena individuálně dle dohody s kupujícím a přepravcem/dodavatelskou službou.

Zboží je expedováno ve většině případů do 48 hodin od uzavření kupní smlouvy, nejpozději do 6 pracovních dnů. O stavu, vyřízení a odeslání objednávky je kupující informován e-mailem, příp. telefonicky nebo pomocí SMS.

Způsob dopravy a cena dopravy
1) Osobní odběr sklad Ústí nad Labem 0,-Kč
2) Přeprava na paletě FOFR +200,-Kč

Platba 
1) Hotově (pouze pro osobní odběr sklad Ústí nad Labem)
2) Převodem předem na níže uvedený účet (pro osobní odběr nebo pro přepravu FOFR)
 

Množství
v m2
Doprava Cena Platba
neomezeně Osobní odběr 
sklad 
Ústí nad Labem
0,-Kč hotově
neomezeně Přeprava na paletě 
FOFR po celé ČR
200,-Kč předem na účet

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Zboží na dobírku nezasíláme.

2M servis s.r.o.®
číslo účtu: 122790573/0300
částka: Celková cena objednávky vč. DPH v Kč
variabilní symbol (VS): Číslo objednávky

Daňový doklad - faktura Vám bude zaslána se zbožím, nebo emailem ve formátu PDF oproti
došlé platbě na náš účet. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nás kontaktujte.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§1914 až 2117, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Plnil-li prodávající vadně, má kupující právo při podstatném porušení smlouvy na (i) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) na odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) od smlouvy odstoupit. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou změnu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či neoznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva stejná, jako při vadném plnění, které není podstatným porušením smlouvy, tedy právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Nemá-li věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Běžné opotřebení zboží, stejně tak jako konec životnosti zboží nemůže být důvodem k přiznání nároků z vadného plnění.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Právo odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v písemné formě ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, v písemném odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy, dále uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@2mservis.com.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy dle přechozích odstavců, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání zboží vrátí prodávající ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízeného prodávajícím. Náklady na vrácení zboží kupujícím při odstoupení od kupní smlouvy, dle tohoto odstavce, nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, a to včetně veškerého příslušenství a originálních dokladů.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží delším než 14 dnů, ačkoli k tomu není spravedlivý důvod a prodávající se s kupujícím nedohodl na delší lhůtě dodání nebo náhradním plnění, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Zaplatil-li kupující kupní cenu, nebo její část, je prodávající povinen po písemném doručení odstoupení od smlouvy kupujícím bez zbytečného odkladu vrátit výši zaplacené částky zpět kupujícímu. Kupující má v takovém případě právo na náhradu skutečně vzniklé škody.

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy zejména v případě smluv:

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických nebo zdravotních důvodů ho není možné vrátit.

Kupující dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy, bylo-li zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím, nebylo-li zboží vráceno kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.), nebo, kdy k vrácenému zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi (faktura zaslaná prodávajícím společně se zbožím).

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným obdobným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci bez zbytečného odkladu informuje. Byla-li část nebo celá částka objednávky uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů a GDPR

Provozovatel je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. Kupující má možnost vyjádřit souhlas, nebo nesouhlas s GDPR.

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje slouží primárně ke splnění povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy a jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností prodávajícího (např. pro účely daňové kontroly apod.). Přístup k osobním údajům má pouze prodávající, příp. jím pověřená třetí osoba jakožto zpracovatel.

Přeje-li si kupující dostávat pravidelné informace o zajímavých nabídkách, slevách apod. pořádaných prodávajícím, zaškrtne tuto možnost před odesláním objednávky prodávajícímu, příp. samostatnou žádostí. Kupující uzavřením kupní smlouvy, příp. volbou k zasílání novinek prodávajícím, souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, nejdéle 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícího u prodávajícího.

Kupující může kdykoli prodávajícího prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání objednávky nebo při registraci, požádat o informace o rozsahu zpracovávání jeho osobních údajů, o výpis všech osobních údajů, zpracovávaných prodávajícím k okamžiku doručení žádosti, přičemž je oprávněn požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci zpracovávaných osobních údajů.

V souladu s § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu, jehož e-mailovou adresu získal v rámci poskytnutí služeb kupujícímu, obchodní sdělení, týkající se dotčených webových stránek, prodávajícího nebo jeho obchodní činnosti, na tuto e-mailovou adresu. Tento souhlas má kupující možnost kdykoliv bezplatně odvolat odpovědí na obchodní sdělení v požadovaném formátu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli a prodávajícímu obchodu.

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

V ceně baterie nebo akumulátoru je již zahrnut recyklační poplatek.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených na internetových stránkách společnosti www.remabattery.cz. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Další ujednání

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží v „Akci“ nebo jiné zvýhodněné nabídce jen do vyprodání zásob zvýhodněného zboží.

Ceny zboží uvedeného na webových stránkách www.prirodniobklady.cz jsou včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

Slevy a zvýhodnění

Prodávající poskytuje množstevní slevy po dohodě.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@2mservis.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Stanou-li se některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, na platnost a účinnost ostatních ujednání to nemá vliv.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá všechna ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019.